Ο Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε. προκηρύσσει Ανοικτό Πλειοδοτικό Διαγωνισμό για την «ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΔΕΚΑΕΠΤΑ (17) ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΒΛΑΒΩΝ ΛΟΓΩ ΑΚΙΝΗΣΙΑΣ ΠΛΟΙΩΝ.

Η εκποίηση των προαναφερομένων πλοίων θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν 2881/2001 Άρθρο 2 §5,§6 και Άρθρο 5 και με το Παράρτημα της με αρ. 2123/34/2001 Υ.Α.

Η ελάχιστη τιμή πρώτης προσφοράς (τιμή εκκίνησης) για κάθε πλοίο ορίζεται στον πίνακα του μέρους Β της Διακήρυξης.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την Πέμπτη 01-08-2019 και ώρα 11.00 π.μ. από την Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού, στα κεντρικά γραφεία του ΟΛΗ ΑΕ στο λιμάνι Ηρακλείου.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν το Λιμένα Ηρακλείου, κατόπιν συνεννόησης με τη Διεύθυνση Οικονομικών & Διοικητικών Υπηρεσίων στα τηλ. 2810338139 και 2810338115-116, προκειμένου να εκτιμήσουν οι ίδιοι τα προς απομάκρυνση και τελική διάθεση πλοία, αλλά και το χώρο στον οποίο θα πρέπει να εργασθούν.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ