Ο Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε. προκηρύσσει Ανοικτό Πλειοδοτικό Διαγωνισμό για την «ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΝΑΥΑΓΙΟΥ Φ/Γ ATLANTIC SURVEYOR.

Η εκποίηση του προαναφερόμενου πλοίου θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν 2881/2001 Άρθρο 2 §5,§6 και με το Παράρτημα της με αρ. 2123/34/2001 Υ.Α.

Η ελάχιστη τιμή πρώτης προσφοράς (τιμή εκκίνησης) για το πλοίο ορίζεται στα 120.000€ πλέον Φ.Π.Α.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την Παρασκευή 02.08.2019 ώρα της 11.15 π.μ. από την Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού, στα κεντρικά γραφεία του ΟΛΗ ΑΕ στο λιμάνι Ηρακλείου.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν το Λιμένα Ηρακλείου, κατόπιν συνεννόησης με τον Διευθυντή Οικονομικών & Διοικητικών Υπηρεσιών κο Φραγκάκη Εμμανουήλ, Τηλ. 2810338112 προκειμένου να εκτιμήσουν οι ίδιοι το προς απομάκρυνση και τελική διάθεση πλοίο, αλλά και το χώρο στον οποίο θα πρέπει να εργασθούν.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ