Ο Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε. προκηρύσσει Ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την "προμήθεια Pillar ρεύματος και νερού” προϋπολογισμού 200.000,00€, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά μόνο βάσει τιμής.
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την Δευτέρα 22.07.2019 και ώρα 23:59, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο.
Υποψήφιοι ή προσφέροντες και, σε περίπτωση ενώσεων, τα μέλη αυτών, μπορούν να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα που πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στο Ν.4412/2016 και στην διακήρυξη.
Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή και στον ηλεκτρονικό ιστοχώρο του ΚΗΜΔΗΣ www.promitheus.gov.gr και του ΕΣΗΔΗΣ www.eprocurement.gov.gr.
ΑΔΑΜ Προκήρυξης: 19PROC005235267, ΑΔΑΜ Διακήρυξης: 19PROC005235227, 
Α/Α Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 76835
Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ Α/Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΗΔΗΣ

1) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

2) ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

3) ΤΕΥΔ WORD

4) ΤΕΥΔ PDF

5) ΕΝΤΥΠΟ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

6) ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ