Ο Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε. (Ο.Λ.Η. Α.Ε.) προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Δημόσιο Ανοιχτό Διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα οικονομική προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), για την ανάδειξη αναδόχου για την κατασκευή του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΥΠΟΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΤΑ ΙΙ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΚΒΑΘΥΝΣΗ ΝΗΟΔΟΧΩΝ», με προϋπολογισμό 300.000,00€ πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. (με δυνατότητα προαίρεσης ποσοστού 15%, αρθ. 337 ν.4412/2016).

Το έργο αφορά τις παρακάτω εργασίες: Αποκατάστασης Υποσκαφών Ανατολικά του Προβλήτα ΙΙ, την Εκβάθυνση Νηοδόχων Ανάμεσα στις Προβλήτες Ι - ΙΙ –ΙΙ και τις εργασίες Δυτών στις Πλωτές Προβλήτες Λιμένος Ηρακλείου.

Κωδικοί CPV:

[45241000-8]-Κατασκευαστικές εργασίες για λιμάνια,

[45252124-3]-Εργασίες βυθοκόρησης και άντλησης,

[45248300-0] Κατασκευαστικές εργασίες για πλωτές αποβάθρες.

Τόπος Εκτέλεσης: NUTS EL431 Ηράκλειο Κρήτης Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr , Εφόσον ζητηθούν εγκαίρως, ήτοι έως την 15/04/2019, ο αναθέτων φορέας παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα της σύμβασης, το αργότερο έως την 19/04/2019.

Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί βάση του προτύπου τεύχους για την σύναψη δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του ν. 4412/2016, σύμφωνα με την υπ΄ αριθ. 127/29.11.2017 απόφαση της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ., (ΦΕΚ 4534Β΄/21.12.2017), όπως έχει τροποποιηθεί.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ 

ΠΡΟΚΉΡΥΞΗ, ΔΙΑΚΉΡΥΞΗ, ΤΕΥΔ, ΕΙΔΙΚΉ ΣΥΓΓΡΑΦΉ ΥΠΟΧΡΕΏΣΕΩΝ, ΕΚΒΑΘΥΝΣΗ, ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ,

Λ491_1, Λ491_2, Λ491_3.1, Λ491_3.2, ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ, ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ, ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ