Ο Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε. δημοσιεύει επαναληπτικό πλειοδοτικό διαγωνισμό για την παραχώρηση χρήσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος στην Χερσαία Ζώνη Λιμένος Ηρακλείου.

Στις 12-4-2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00π.μ. στα κεντρικά γραφεία του Οργανισμού Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε. στο Ηράκλειο, Λιμάνι Ηρακλείου - Τ.Θ. 1068, Τ.Κ. 711 10, Ηράκλειο Κρήτης, καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν έγγραφες κλειστές προσφορές ενώπιον της επιτροπής, για την τριετή παραχώρηση χρήσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος στην Χερσαία Ζώνη Λιμένος Ηρακλείου, Βόρεια της παραλιακής Λεωφόρου πλησίον της καντίνας Γρηγόρης.

Τιμή εκκίνησης ορίζεται το ποσό των 3.500€/μήνα πλέον των νομίμων προσαυξήσεων.Αντίγραφα της πρόσκλησης διανέμονται από τα γραφεία του Οργανισμού Λιμένος Ηρακλείου και από την ιστοσελίδα www.portheraklion.gr.

Παρακαλούνται όσοι έχουν τις απαιτούμενες προϋποθέσεις, να καταθέσουν κλειστές-σφραγισμένες προσφορές για ανάδειξη του αναδόχου εώς την Παρασκευή 12 Απριλίου 2019 και ώρα 11:00 στα κεντρικά γραφεία της Ο.Λ.Η. Α.Ε. (Πρωτόκολλο).

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Για πληροφορίες στο τηλέφωνο 2810-338129 και στο φαξ 2810-226110, email: κα. Ανθούλα Κονσολάκη.

Διακήρυξη

Περίληψη Διακήρυξης

Σχέδιο Port Cafe