Ο Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε., σας προσκαλεί να καταθέσετε κλειστές σφραγισμένες προσφορές για την «ΣΥΝΤΑΞΗ-ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΛΗ ΑΕ» αρχικού προϋπολογισμού 2.000,00€ πλέον Φ.Π.Α.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς σε κλειστό σφραγισμένο φάκελο το αργότερο μέχρι την Δευτέρα 04.03.2019 και ώρα 11:00 π.μ. στην έδρα του Οργανισμού Λιμένος Ηρακλείου, στο Λιμάνι Ηρακλείου.

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ