Ο Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε., σας προσκαλεί να καταθέσετε κλειστές σφραγισμένες προσφορές για την «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ» αρχικού προϋπολογισμού 4.000€ πλέον Φ.Π.Α.
 
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς σε κλειστό σφραγισμένο φάκελο το αργότερο μέχρι την Τετάρτη 20 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 12:00 μ.μ. στην έδρα του Οργανισμού Λιμένος Ηρακλείου, στο Λιμάνι Ηρακλείου.
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ