Ο Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε., σας προσκαλεί να καταθέσετε κλειστές σφραγισμένες προσφορές για την «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ – ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΠΙΝΑΚΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΟΛΗ ΑΕ» αρχικού προϋπολογισμού 15.000,00€ πλέον Φ.Π.Α.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς σε κλειστό σφραγισμένο φάκελο το αργότερο μέχρι την Δευτέρα 18.02.2019 και ώρα 11:00 π.μ. στην έδρα του Οργανισμού Λιμένος Ηρακλείου, στο Λιμάνι Ηρακλείου.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ