Ο Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε., σας προσκαλεί να καταθέσετε κλειστές σφραγισμένες προσφορές για την «ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΞΥΛΙΝΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΤΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ ΚΑΛΥΨΗΣ» , αρχικού προυπολογισμού 20.000 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς σε κλειστό σφραγισμένο φάκελο το αργότερο μέχρι την Πέμπτη 14/2/02/2019 και ώρα 12:00 στην έδρα του Οργανισμού Λιμένος Ηρακλείου, στο Λιμάνι Ηρακλείου. 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ