Ο Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε., σας προσκαλεί να καταθέσετε κλειστές σφραγισμένες προσφορές για την «ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΛΥΟΜΕΝΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΣ 800m2 ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΔΙΠΛΟΥ HOMEPORT» αρχικού προϋπολογισμού 20.000,00€ πλέον Φ.Π.Α.
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς σε κλειστό σφραγισμένο φάκελο το αργότερο μέχρι την Τετάρτη 20.02.2019 και ώρα 11:00 π.μ. στην έδρα του Οργανισμού Λιμένος Ηρακλείου, στο Λιμάνι Ηρακλείου.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ