Ο Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε., σας προσκαλεί να καταθέσετε κλειστές σφραγισμένες προσφορές για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ ΞΥΛΕΙΑΣ» αρχικού προϋπολογισμού 20.000,00€ πλέον Φ.Π.Α.
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς σε κλειστό σφραγισμένο φάκελο το αργότερο μέχρι την Δευτέρα 11.02.2019 και ώρα 11:00 π.μ. στην έδρα του Οργανισμού Λιμένος Ηρακλείου.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ ΞΥΛΕΙΑΣ»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ ΞΥΛΕΙΑΣ»