ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ: “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Ο.Λ.Η. Α.Ε.”

Είδος των υπηρεσιών:
38582000-8 (Εξοπλισμός επιθεώρησης με ακτίνες Χ),
45233292-2 (Εγκατάσταση εξοπλισμού ασφαλείας)

Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά μόνο βάσει τιμής.
Προϋπολογισμός: 335.000,00 € (πλέον αναλογούντος Φ.Π.Α.).

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, 03.02.2019 και ώρα 23:59 μέσω της Διαδικτυακής πύλης του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

Αναλυτική αναφορά των επί μέρους όρων, στο κείμενο της διακήρυξης.

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ο.Λ.Η. Α.Ε.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ο.Λ.Η. Α.Ε.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΛΗ ΑΕ