Προκειμένου ο Ο.Λ.Η. Α.Ε. να υποβάλλει πρόταση στην με αριθμ. 6.8.1 Α/Α ΟΠΣ 1205 πρόσκληση με τίτλο «Εγκατάσταση/Βελτίωση Συστημάτων Διαχείρισης της Θαλάσσιας Κυκλοφορίας, Ασφάλειας ναυσιπλοΐας και Έρευνας και διάσωσης στη θάλασσα», στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη», στον Άξονα Προτεραιότητας 06, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν προσφορές για την προετοιμασία όλων των παραδοτέων που συνοδεύουν το Τεχνικό Δελτίο πράξης και την υποβολή της πρότασης στο Πληροφοριακό σύστημα, μέχρι την Παρασκευή 11 Ιανουαρίου 2019 και ώρα 11:00 στα γραφεία του ΟΛΗ ΑΕ (Γραφείο Πρωτοκόλλου).