Ο Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε., καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς να υποβάλλουν σχόλια-παρατηρήσεις-απόψεις, επί του Σχεδίου παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων πλοίων που προσεγγίζουν τη θαλασσιά περιοχή αρμοδιότητας του που τίθεται σε ανοιχτή Δημόσια Διαβούλευση.

Το Σχέδιο αναρτηθεί στον ιστότοπο του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) (http://www.eprocurement.gov.gr) στο σύνδεσμο Διαβουλεύσεις

και έχει πάρει τον κωδικό 18DIAB000003897. Η διαβούλευση θα διαρκέσει από τις 04.12.2018 έως και τις 20.12.2018.

Μετά το πέρας της προθεσμίας για τη διενέργεια της Δημόσιας Διαβούλευσης, θα αξιολογηθούν οι εισηγήσεις-προτάσεις που θα έχουν κατατεθεί στον ιστότοπο του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) και θα γίνει η τελική διαμόρφωση του σχεδίου.

Οι απόψεις και οι εισηγήσεις των συμμετεχόντων που θα κατατεθούν στη δημόσια διαβούλευση δεν δεσμεύουν την υιοθέτηση αυτών από την υπηρεσία, η οποία θα αποφασίσει για την οριστικοποίηση του σχεδίου, με αντικειμενικά κριτήρια.

Το παρόν κοινοποιείται και στο εποπτεύον Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Δ/νση Λιμενικών & Κτιριακών Υποδομών, για να λάβει γνώση της διαδικασίας.

 

ΣΧΕΔΙΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ  (ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΑΠΟ ΕΔΩ)

 

                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΟΛΗ ΑΕ

                                                                                                                                                                                                                                       ΑΠΟΛΛΩΝ ΦΙΛΛΙΠΗΣ