Προς : Υποψήφιους Οικονομικούς Φορείς  

Θέμα: Διευκρινησεις σε ερωτηματα που τεθηκαν για την διακηρυξη με αρ. πρωτ. 4135/2018/19.07.2018 Διακήρυξη για την «Παροχή Υπηρεσιών Ασφάλειας /

Φύλαξης των Λιμενικών Εγκαταστάσεων αρμοδιότητας Οργανισμού Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε. για την εφαρμογή του κώδικα ISPS 2018» (ΑΔΑΜ: 18PROC003453364)

Σχετ.: Το με αρ. πρωτ. έγγραφο 4490/06.08.2018 του υποψήφιου οικονομικού φορέα ICTS Hellas Security Solutions, με τα οποία ζητούνται οι κάτωθι διευκρινήσεις

 ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΑΠΟ ΕΔΩ