ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Α.Ε.

Α.Μ. Α.Ε.: 49685/70/Β/01/70

Με απόφαση του Δ/κού Συμβουλίου και σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της Ανωνύμου Εταιρείας ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ A.E. σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 24η Σεπτεμβρίου 2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 16:00 στα γραφεία του Μετόχου (ΤΑΙΠΕΔ), Κολοκοτρώνη 1 και Σταδίου Αθήνα για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης:

  1. Έγκριση Ετήσιων οικονομικών καταστάσεων χρήσεως 2017.
  2. Έγκριση διάθεσης ετήσιων κερδών και διανομής μερίσματος για την εταιρική χρήση από 01/01/2017 μέχρι 31/12/2017.
  3. Απαλλαγή μελών Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση για τη διαχειριστική χρήση 2017 σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία.
  4. Έγκριση αμοιβών - αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν στα μέλη του Δ.Σ. της εταιρίας κατά τη διάρκεια της χρήσης 2017 & προέγκριση αμοιβών – αποζημιώσεων που θα καταβληθούν κατά την επόμενη χρήση.
  5. Εκλογή ελεγκτών για την επόμενη χρήση 2018
  6. Εκλογή εσωτερικού ελεγκτή για χρήσεως 2018
  7. Εισήγηση προς τη Γεν. Συνέλευση της εταιρείας για επικαιροποίηση της με αριθμ. 15/8ου ΔΣ ΟΛΗ Α.Ε./22-6-2017 Απόφασης και τον επανακαθορισμό των ορίων της Χερσαίας Ζώνης Λιμένος Ηρακλείου
  8. Αντικατάσταση μέλους Δ.Σ. Ο.Λ.Η. Α.Ε.
  9. Λοιπά θέματα

Απόσπασμα από τα Πρακτικά του Δ.Σ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ                 ΤΑ ΜΕΛΗ