Κοινοποιείται η με αρ.πρωτ.3018/20.03 Απόφαση 17/9ου Δ.Σ. ΟΛΗ Α.Ε./16-3-2023 (ΑΔΑ:ΨΛΟ4469ΗΞΣ-10Π) για την έγκριση περί περιορισμού παρόχων Υπηρεσίας Συλλογής και Διαχείρισης αποβλήτων και καταλοίπων των πλοίων που προσεγγίζουν τη θαλάσσια περιοχή αρμοδιότητας ΟΛΗ Α.Ε., καθώς και η μελέτη Εφαρμογής του Κανονισμού ΕΕ 2017/352 «για τη θέσπιση πλαισίου όσον αφορά την παροχή λιμενικών υπηρεσιών και κοινών κανόνων για τη χρηματοοικονομική διαφάνεια των λιμένων» ως προς τη λιμενική υπηρεσία συλλογής αποβλήτων πλοίου και καταλοίπων φορτίου στο Λιμένα Ηρακλείου.

Απόφαση ΔΣ ΟΛΗ ΑΕ

Μελέτη Εφαρμογής Κανονισμού ΕΕ 2017/352