Ανακοινώνεται ότι σε συνέχεια της από 14 Δεκεμβρίου 2022 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΕ, το μετοχικό κεφάλαιο μειώθηκε κατά τρεις χιλιάδες πεντακόσια δεκατέσσερα ευρώ και ενενήντα τέσσερα λεπτά (3.514,94€), σύμφωνα με το άρθρο 29 του Ν.4548/2018.

Κατόπιν των ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε ένα εκατομμύριο πεντακόσιες τριάντα χιλιάδες ευρώ (1.530.000,00€), αποτελούμενο από ένα εκατομμύριο πεντακόσιες τριάντα χιλιάδες (1.530.000) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (1 €) εκάστη.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΕΜΗ