Η προοδευτική ενσωμάτωση υπεύθυνων  δράσεων και πρωτοβουλιών που αφορούν την στρατηγική και τους βασικούς άξονες της λειτουργίας του Οργανισμού Λιμένος Ηρακλείου, τον έχουν φέρει στην πρώτη γραμμή στο πεδίο των εξελίξεων στην Βιώσιμή Ανάπτυξη. 

Ο ΟΛΗ, εναρμονίζοντας πλήρως τις υπηρεσίες του με την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και τις βιώσιμες αξίες, ανέλαβε  πρωτοβουλία για  την σύνταξη Εκθεσης Βιωσιμότητας, που αφορά  το 2021,  με  ενσωμάτωση μεθόδων και εργαλείων αποτίμησης, ανάλυσης και αξιολόγησης πρακτικών που αφορούν την Κοινωνία, το Περιβάλλον την Οικονομία και η οποία Εκθεση βιωσιμότητας παρουσιάστηκε στα ΜΜΕ σε  press  conference  την Τρίτη 22 Νοεμβρίου  από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του ΟΛΗ κ. Μηνά Παπαδάκη.  

Ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΛΗ κ. Μηνάς Παπαδάκης  αναφέρθηκε ότι παρόλες τις προκλήσεις και τις δυσκολίες των δυο τελευταίων χρόνων της πανδημικής κρίσης, ο Απολογισμός Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΛΗ εκπονήθηκε και ολοκληρώθηκε, με συνέπεια, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα, GRI (Global Reporting Initiative),  παραμένοντας πιστός στις αρχές της διαφάνειας, της αντικειμενικότητας και του συμμετοχικού σχεδιασμού. 

Η στρατηγική, και οι σχετικές επικείμενες και μελλοντικές επιχειρηματικές πρακτικές  που έχουν αποτυπωθεί στην Εκθεση Απολογισμού Βιώσιμης Ανάπτυξης αναπτύσσονται σε 17 στόχους, οι οποίοι έρχονται να ενώσουν όλες τις χώρες του κόσμου με σκοπό την επίλυση μείζονων θεμάτων που σχετίζονται με οικονομικά κοινωνικά και περιβαλλοντικά ζητήματα. 

Η Εταιρική Διακυβέρνηση και οι κανόνες αυτής που καθορίζουν τον τρόπο με τον οποίο επιτυγχάνονται οι  εταιρικοί στόχοι,  καθώς και η Οικονομική Βιωσιμότητα  αποτελούν στρατηγικό πυλώνα για την επίτευξη της Βιώσιμης Ανάπτυξης.

 Η Διοίκηση αντιλαμβανόμενη τη σημασία της οικονομικής βιωσιμότητας ασκεί υπεύθυνη πολιτική τόσο στην εντόπιση ευκαιριών  που θα μπορούσαν να ενισχύσουν την ικανοποίηση των πελατών και να τονώσουν τις επιχειρηματικές δραστηριότητες του Οργανισμού, αλλά και στην  διαχείριση κινδύνων  και αβεβαιοτήτων με τον ΟΛΗ να εντοπίζει, να αξιολογεί και να διαχειρίζεται κινδύνους που προέρχονται από την εγχώρια οικονομία, την οικονομία γειτονικών περιοχών αλλά και από το περιβάλλον, με την  πρόβλεψη, τον μετριασμό ή και την αποτροπή των πιθανών αρνητικών επιπτώσεων. Η διατήρηση ενός σταθερού οικονομικού περιβάλλοντος στη Ελλάδα συνδέεται άμεσα με τις εισαγωγές, εξαγωγές των διακινουμένων φορτίων που παρέχουν στον οργανισμό την  υψηλότερη κερδοφορία, καθιστώντας επιτακτική την ανάγκη για διαρκή έλεγχο και επανεκτίμηση κινδύνων. 

Παράλληλα η καταπολέμηση της διαφθοράς και η διασφάλιση της διαφάνειας αποτελούν αναπόσπατα κομμάτια της κουλτούρας του ΟΛΗ. Το ανθρώπινο δυναμικό (εργαζόμενοι)  του ΟΛΗ αλλά και από το εξωτερικό περιβάλλον (προμηθευτές, πελάτες, τοπική κοινωνία, ΜΚΟ)  αποτελούν τον κύριο στόχο  με την οικοδόμηση αμοιβαίας εμπιστοσύνης και άριστης συνεργασίας. Η συνεργασία μεταξύ των εργαζομένων του ΟΛΗ,  η επαγγελματική βελτίωση των εργαζομένων, η επιμόρφωση και η εκπαίδευση στις νέες τεχνολογίες και την καινοτομία, η πιστή εφαρμογή της εργατικής νομοθεσίας, η παροχή Μέσων Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ), η λήψη μέτρων για την Υγεία και Ασφάλεια της Εργασίας, αλλά και οι δράσεις για μια συνολική κουλτούρα ισότητας, είναι μερικές από τις κατευθύνσεις που θέτει η Διοίκηση για τις δράσεις που αφορούν στο ανθρώπινο δυναμικό.

 Η Υπευθυνότητα προς την κοινωνία,  η φροντίδα και η προστασία των ευάλωτων ομάδων πληθυσμού, κατέχουν σημαίνουσα θέση στη στρατηγική Βιώσιμης Ανάπτυξης για τον Οργανισμό Λιμένος Ηρακλείου. Εργα βελτιωτικά, με επενδύσεις στην τοπική κοινωνία που αφορούν εγκαταστάσεις για την εξυπηρέτηση της καθημερινότητας των πολιτών, των ΑΜεΑ, αλλά και προς τους σεισμοπαθείς του Αρκαλοχωρίου καθώς επίσης και η  εξασφάλιση ποιοτικού επιπέδου ζωής για όλους τους πολίτες, η άμεση και έμπρακτη υποστήριξη εκείνων που έχουν ανάγκη, η παροχή και η προώθηση ίσων και δίκαιων ευκαιριών, η ισότητα και η εξάλειψη των πολλαπλών διακρίσεων αποτελούν βασικές προτεραιότητες της στρατηγικής του ΟΛΗ. 

Η μέριμνα, η προστασία του περιβάλλοντος καθώς και η αειφορία, αποτελούν κορυφαία προτεραιότητα.

 Η αρχή της προφύλαξης και προστασίας του Περιβάλλοντος είναι θεμελιώδης αρχή που εφαρμόζεται στο σχεδιασμό μέτρων λιμενικής λειτουργίας από τον ΟΛΗ . Υιοθετεί  σχέδια έκτακτης ανάγκης σε οποιαδήποτε θαλάσσια ρύπανση,  σχέδια για λήψη και διαχείριση απορριμμάτων και υπολειμμάτων φορτίου από πλοία που προσεγγίζουν το λιμάνι, συλλέγει χωριστά και οδηγεί προς ανακύκλωση τα χρησιμοποιημένα ορυκτέλαια,  συμμετέχει στο Green Award Network, υλοποιεί προγράμματα παρακολούθησης διαφόρων περιβαλλοντικών παραμέτρων, διαχειρίζεται σύμφωνα με το εγκεκριμένο σχέδιο διαχείρισης απορριμμάτων του Δήμου Ηρακλείου τα απόβλητα του λιμανιού, καθώς επίσης συνεργάζεται με αδειοδοτημένη εταιρεία συλλογής και διάθεσης απορριμμάτων σχετικά με τα απορρίμματα που παράγονται από πλοία. 

Σε μια περίοδο που το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής λαμβάνει μεγάλες διαστάσεις, καθίσταται πλέον επιτακτική η ανάγκη επιτάχυνσης μέσω της υιοθέτησης φιλικών προς το περιβάλλον δράσεων προς όφελος των καταναλωτών και των πολιτών, αλλά και ως μέσο απόκτησης ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος. Στόχος είναι η προσαρμογή στο πλαίσιο μιας ευημερούσας πράσινης και χωρίς αποκλεισμούς οικονομίας με την υιοθέτηση πράσινων και τεχνολογικά προηγμένων λύσεων. Για το σκοπό αυτό ο ΟΛΗ καταβάλλει σημαντικές προσπάθειες για την μείωση της ενέργειας με την αντικατάσταση όλων των λαμπτήρων του λιμανιού με λαμπτήρες LED, την  Χρήση αντλιών θερμότητας που κατατάσσονται στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, χωρίς την εκπομπή αερίων ρύπων, υλοποιεί έργα για την αντιμετώπιση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, εφαρμόζοντας ολοκληρωμένες υπηρεσίες Cold Ironing (υπηρεσίες ηλεκτροδότησής και ηλκτροφόρτισης)  για κάθε τύπο πλοίου που θα βρίσκεται ελλιμενισμένο. Παράλληλα η πόλη και το Λιμάνι του Ηρακλείου επιτυγχάνουν ένα σημαντικό βαθμό ικανοποίησης των απαιτήσεων των κριτηρίων Αειφόρου Τουρισμού του GSTC,κατατάσσοντας αυτά στα όρια των εξαιρετικών επιδόσεων  στο σύνολο βαθμολογίας Προορισμού. 

Τέλος,  ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΛΗ κ. Μηνάς Παπαδάκης αναφερόμενος στην Εκθεση Βιωσιμότητας του ΟΛΗ τόνισε ότι «ο ΟΛΗ δεσμευμένος απόλυτα στην βιώσιμη ανάπτυξη αναζητεί συνεχώς επιχειρηματικές καινοτομίες, επενδυτικές ευκαιρίες και πολυδιάστατους τρόπους ανάπτυξης που καλύπτουν το τρίπτυχο Κοινωνία-Περιβάλλον-Οικονομία. Η ανάπτυξη χωρίς την έννοια της βιωσιμότητας στον πυρήνα της, δεν είναι ουσιαστική ανάπτυξη. Ο ΟΛΗ  βάζοντας στο επίκεντρο το Περιβάλλον, τους Ανθρώπους του και τη χρηστή Διακυβέρνηση θέτει τους στόχους, αυτοαξιολογείται, μετρά τις επιδόσεις και επιδράσεις και παραμένει  δεσμευμένος στην επίτευξη των 17 Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης όπως έχουν τεθεί από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών και την Ατζέντα 2030».  

Αναλυτική ενημέρωση του Α΄Απολογισμού Βιωσιμότητας στην ιστοσελίδα του ΟΛΗ:  https://portheraklion.gr/index.php/el/organismos/politikes/667-ekthesi-viosimis-anaptixis-2021